அவ்வையே அரிது எதுவோ?

Disclaimer : Certain words could’ve been lost in transliteration. This one sounds like Tamil Rap. Watch!

அவ்வையே அரிது எதுவோ?

அரிது அரிது, மானிடராய் பிறத்தல் அரிது

மானிடராய் பிறந்த காலையின்
கூன் குருடு செவிடு நீங்கி பிறத்தல் அரிது

கூன் குருடு செவிடு பிறந்த காலையின்
கல்வியும் செல்வமும் தான் பெறுதல் அரிது

கல்வியும் செல்வமும் பெற்ற காலையின்
வாழ வழி நாடி வழி பிறந்திடுமே

தொடரும் . . .

2 thoughts on “அவ்வையே அரிது எதுவோ?

  1. What you have here it is a great article. But first of all I must say all the visitors. Bounjour. And now I must say that I will post http://muthuonline.com/archives/category/life-stuff/cool-stuff on my Facebook profile. I will do this because at long last I found what I was looking for. What you say here is really the best sharing. In the second I saw this tittle, Cool Stuff – Muthukumar Rajamani : Sr. Manager – Product/User Experience, on my google search I was very glad. It is possible I found something that have the same ideea here http://www.toplevel-traduceri.ro/traduceri_rapide_Romana_Ceha_in_Pitesti.html, I’m not sure but I thing it was the same. All the best

  2. This it is an interesting piece of information. But first of all I must salute all every one. . After this I must say that I have post http://muthuonline.com/archives/2008/06/17/%e0%ae%85%e0%ae%b5%e0%af%8d%e0%ae%b5%e0%af%88%e0%ae%af%e0%af%87-%e0%ae%85%e0%ae%b0%e0%ae%bf%e0%ae%a4%e0%af%81-%e0%ae%8e%e0%ae%a4%e0%af%81%e0%ae%b5%e0%af%8b on my Digg profile. And this because at last I found what I was looking for. What you share here is really the best information. When I saw this tittle, அவ்வையே அரிது எதுவோ? – Muthukumar Rajamani : Sr. Manager – Product/User Experience, on google search I was very happy. I think I found something that have the same ideea here http://www.toplevel-traduceri.ro/traduceri_rapide_Romana_Chineza_in_Arad.html, I’m not sure but I thing it was the same. Thank you

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s