அவ்வையே அரிது எதுவோ?

Disclaimer : Certain words could’ve been lost in transliteration. This one sounds like Tamil Rap. Watch!

அவ்வையே அரிது எதுவோ?

அரிது அரிது, மானிடராய் பிறத்தல் அரிது

மானிடராய் பிறந்த காலையின்
கூன் குருடு செவிடு நீங்கி பிறத்தல் அரிது

கூன் குருடு செவிடு பிறந்த காலையின்
கல்வியும் செல்வமும் தான் பெறுதல் அரிது

கல்வியும் செல்வமும் பெற்ற காலையின்
வாழ வழி நாடி வழி பிறந்திடுமே

தொடரும் . . .

Nokia Morph Demo

WOW! Here’s an awesome concept demo of the possibilities of using nano technologies on mobile phones. Some of the cool features of these nano powered next gen mobile phones could be that they are Solar powered, Wearable- Fashionable, Stretchable- Re sizable, Water/Dirt-proofed, with Context sensitive 3D buttons et all. So watch!